۱۳۹۰ مهر ۱۰, یکشنبه

آینده جامعه وبشر

                           بنام آنکه جان را فکرت آموخت                 چراغ دل به نور جان برافروخت 
                           زفضلش هردوعالم گشت روشن                زفیضش خاک آدم گشت گلشن
آینده جامعه وبشر:
     انسان موجودیست جستجوگرو آینده نگر، سعی وتلاش میکندتا ازآینده باخبرشود اینکه آینده وسرنوشت شان چه خواحد شد؟ سرانجام، جامعه انسانی چگونه تغیر وتحول پیدا میکند وبه کجا میرسد؟ جامعه انسانی راچه کسانی وچگونه اداره خواهند کرد؟
انسانها مایل اندبدانند که درآینده چه حوادثی رخ میدهد و وضعیت آنها درآن زمان چگونه خواهد بود ، ازجوامع ابتدای وسنتی گرفته تاجوامع متمدن مردمشان مراجعه میکنند به فالبین ها یا طالع بینها که بخت وطالع خود را بدانند که درآینده سرنوشت شان چه میشود ، اما آنها آینده را پیش بینی نمیتوانند حقیقت و واقعیت را درمورد آینده بطور درست ودقیق ندانسته وگفته نمی توانند، آنها اکثراً مراجعه کنندگان را فریب داده و ازآن امرار معاش مینمایند. نهادها، انجمن های تحقیقاتی وسازمان های جهانی مصروف بررسی وپیش بینی برای جامعه ای انسانی بصورت کلی آنست ودرسدد راهکارهای است تا درآینده در وضعیت وشرایط بهتری قرارداشته باشند. پیش بینی آینده دشوار است وبه آسانی میسر نیست . با وجود پیشرفت جوامع درزمینه های مختلف چون صنعت ، علم وتکنالوژی مانند اتم، کمپیوتر، اطلاعات ،ماهواره ،روبات و...آینده جوامع وانسانها تا اندازه ای مبهم است. بحران محیط زیست، کمبود منابع طبیعی، رشدجمعیت ،پیشرفت درساختن روباتها بویژه روبات های جنگی،ساختن اتمها وهوا پیماهای بدون سرنشین جنگی موشکها وماهواره های قاره پیما موجب نگرانی محقیقان ودانشمندان وسر درگمی آینده جامعه ای بشری شده است که ازین لحاظ آینده وسرانجام جامعه انسانی واضح وروشن نیست.
به گزارش اسیشتپرس به نقل ازنشریه تلگراف، بسیاری ازمحقیقان ودانشمندان عصر حاضربا بررسی سیرروبه پیشرفت قابلیت های انسانی درساخت وتولید روبات های جدید وجنگی که میتوانند مانند انسانها به جنگ رفته ودرعملیات نظامی شرکت کنند معتقداند: چنانچه هرچه زود ترکدهای جنگی برای نسلهای آینده روباتهای جنگی تعریف ومشخص نشود، آنها بزودی جامعه انسانی را دردست خواهندگرفت وآن چیزهایکه روزی جزء ازتخیلات بشری بوده به واقعیت تبدیل شود. محقیقان دانشگاه کالیفرنیا درتحقیقا تیکه ازطرف مؤسسه تحقیقاتی نیروی دریایی امریکاحمایت شده اعلام کرده اند: درصورتیکه تعداد روبات های جنگی بی رویه وبدون قانون افزایش پیدا کند وکنترل نشود، آینده جامعه ای انسانی را تحدید خواهندکرد وحتی دربدترین شرایط میتوانند به دشمنان انسانی تبدیل شوندکه روزی آنها را بادست خود ساخته اند. طوریکه درسال 2007 یک روبات نیمه خودکارکه توسط ارتش افریقای جنوبی تولید ومورد استفاده قرارگرفته بود، باعمل کرد نادرست 9 نفرازنیروهای خودکشته و14 نفردیگر را زخمی کرده بود.
امااز لحاظ دینی میتوان آینده را بررسی وپیش بینی کرد چون اسلام بهترین وتکمیل ترین دین نسبت به ادیان دیگراست که برای همه ابعاد زندگی بشرنظریه وبرنامه ای مشخص دارد.
پاسخ ازدیدگاه قران واحادیث اسلامی:
الف) قران که بزرگترین معجزه، قانون اساسی وراهنمای تمام انسانها بسوی سعادت وکمال است در مورد آینده وسرنوشت جامعه وانسانها بصورت واضح وروشن سخن گفته است که بامطالعه وبررسی دقیق آیاتیکه درین زمینه آمده است میتوان نظرومنظور قران را درجهات مختف این مسله دریافت: 1- صالحان وارثان وحاکمان زمین میشوند: ازسپیده دم تاریخ تاکنون نزاع ومبارزه میان گروهای انسانی وبین حق وباطل همواره جریان داشته وپیروزی درحال انتقال از یکی به دیگری بوده است وبه گفته قرآن: " ماایام وروزهای شیرین وپیروزی رامیان مردم دست به دست میگردانیم" . (آل عمران/140 )

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر